SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I.

Preambule

1.1. Společnost K&P LEGAL SERVICES, s.r.o. (dále jen „K & P“) se specializuje na financování soudních, rozhodčích či jiných zákonem upravených řízení, k vymožení oprávněného nároku klienta. Za tímto účelem K & P provádí vnitřní komplexní posouzení předkládaných sporů, aby rozhodl o jejich přijetí či nepřijetí k financování.


1.2. Předběžným posouzením předkládaného sporu se rozumí analýza předmětné pohledávky ke zjištění její potenciální dobytnosti a vymahatelnosti. Za tímto účelem se především zjišťuje, zda pohledávka je splatná, co do pravosti a výše nesporná, zda dlužník není veden v insolvenčním rejstříku, či zda na dlužníkův majetek není vydán exekuční příkaz, případně zda z veřejně dostupných informací, lze zjistit dobytnost pohledávky, atd..

Článek II.

Předmět dohody o předběžném posouzení (dále i „DPP“

2.1. Dohodou o předběžném posouzení dává klient najevo, že má vážný zájem o poskytnutí služby ze strany K & P s cílem uzavřít smlouvu o financování soudního či obdobného sporu (formou příkazní smlouvy) a za tím účelem se zavazuje:

a) předat společnosti K & P kopie všech relevantních dokumentů týkajících se eventuálního sporu, a to v dohodnutých termínech;

b) spolupůsobit na přípravě smluvních dokumentů až do případného uzavření smluvního vztahu, pokud K & P v předběžném posouzení uzavření smluv o financování neodmítne.

c) zaplatit současně s podpisem dohody jednorázový poplatek ve stanovené výši 4 % z částky předmětného sporu (nejméně však 400,- Kč) pokladnou nebo na výše uvedený bankovní účet, a to nejpozději lhůtě do 5 pracovních dnů od podpisu dohody. V případě porušení této povinnosti vzniká K&P nárok na náhradu vynaložených nákladů.


2.2. K & P se zavazuje :

a) k provedení předběžného posouzení předkládaného sporu klientem a po tomto předběžném posouzení připravit návrh Příkazní smlouvy nebo případ k financování odmítnout,

b) K & P vrátí ze svého účtu zaplacený poplatek, snížený o 50%, nejméně však o 1 000 Kč, pokud K&P odmítne předkládaný spor financovat, nebo pokud odmítne financování klient

c) v případě, že se K & P v rámci předběžného posouzení rozhodne předkládaný spor převzít k financování, zahájit po podpisu příslušných smluv ze strany klienta podrobnou právní analýzu sporu a definitivně rozhodnout v rámci 30 denní lhůty od podpisu smluv o převzetí či nepřevzetí sporu k financování.


2.3. Předmětem dohody není poskytování právních služeb klientovi K & P a klient se neseznamuje s důvody případného nepřevzetí sporu k financování.

Článek III.

Práva a povinnosti stran

3.1. K & P se zavazuje ve lhůtě 14 dnů od podpisu DPP klienta informovat o tom, že připraví k podpisu návrh Příkazní smlouvy, nebo že po provedeném předběžném posouzení případ k financování odmítne.


3.2. Neodmítnutí případu po předběžném posouzení nezavazuje K&P k převzetí financování případu a rovněž tak předběžné posouzení nenahrazuje intenzivní šetření případných rizik řízení a právní analýzu sporu, prováděné následně na základě klientem podepsaného návrhu Smlouvy o financování řízení (Příkazní smlouvy).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Svým podpisem klient stvrzuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů společností K&P LEGAL SERVICES, s.r.o. za účelem jejich evidence a poskytování služeb, v rozsahu odpovídajícím předmětu této dohody, a to na dobu neurčitou.