Příkazní smlouva

K tomu, abychom Vás směli zastupovat před soudy a exekutory potřebujeme mít náš vztah upravený smluvně. Vzor příkazní smlouvy naleznete níže.

Příkazní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


Smluvní strany:

Název/Jméno:

Sídlo/Bydliště:

IČ/r.č.:

Zastoupen/a:

Bankovní spojení: …., č.ú. .

zapsaná v obchodním rejstříku vedené . soudem v . , oddíl . , vložka.

(dále jen „příkazce“ nebo „klient“)

a

K & P LEGAL SERVICES, s.r.o., IČ: 019 55 799

sídlo Vídeňská 255/42, Štýřice, 639 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79841

(dále jen „příkazník“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto


příkazní smlouvu

(dále jen "smlouva").


Označení pohledávky

Příkazce je ke dni podpisu této smlouvy výlučným věřitelem pohledávky za dlužníkem:


Obchodní firma/Jméno, příjmení:

se sídlem/trvale bytem:

kontaktní adresa: .

IČ/datum narození:

telefon/e-mail:


Pohledávky ve výši:…… Kč, která vznikla na základě: …….. (dále jen "Pohledávka").


Kopie dokladů prokazující výše uvedenou pohledávku jsou přílohou této smlouvy. Příkazce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy předává příkazníkovi k vymáhání pohledávky splatné, co do pravosti a výše nesporné, které ke dni předání trvaly a nebyly uhrazeny dříve a nezmocnil žádnou třetí osobu k jakémukoli úkonu týkající se shora uvedené pohledávky, zejména žádnou třetí osobu nezmocnil k vymáhání pohledávky. Dále příkazce prohlašuje, že mu není známo, že dlužník měl pohledávku, kterou by mohl s úspěchem započíst proti pohledávce příkazce.

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce bude financovat soudní, rozhodčí či jiné zákonem upravené řízení a na jeho účet bude činit úkony směřující k vymožení shora uvedené pohledávky, zejména bude zmocňovat advokáty či exekutory a instruovat je v postupu při vymáhání dluhu. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za tuto jeho činnost dohodnutou odměnu. Příkazník je oprávněn přijímat jménem příkazce peněžní prostředky.

1.2. Příkazník si může nechat zpracovat komplexní právní analýzu předložených podkladů k potenciálnímu sporu, a to příkazníkem zvoleným advokátem ve lhůtě 30 dnů od podpisu této smlouvy, uzná-li to za vhodné.

1.3 Příkazník se zavazuje zařídit v této smlouvě smluvené záležitosti a postupovat při tom dle svých nejlepších schopností a možností. Příkazník je povinen příkazci bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy příkazce. Od pokynů příkazce se smí příkazník odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům příkazce a jen tehdy, nemůže-li včas získat souhlas příkazce.

1.4 Příkazník je povinen k dotazu příkazce úplně a pravdivě podat příkazci informace o zařizování a uskutečňování záležitostí a jejich výsledcích.

1.5 Příkazník je oprávněn pověřit plněním této smlouvy třetí osoby.

1.6 Příkazník je oprávněn zmocňovat příkazníkem vybrané advokáty a exekutory za účelem vymožení předmětné pohledávky, k čemuž jej příkazce tímto zmocňuje. Příkazník toto zmocnění v celém rozsahu přijímá.

1.7 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu podle čl. II. této smlouvy, sdělovat příkazníkovi včas všechny skutečnosti a předkládat listiny, které jsou potřebné k řádnému plnění této smlouvy příkazníkem.

1.8 Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost.

1.9 Příkazníkovi náleží nárok na odměnu dle této smlouvy rovněž v případě, kdy dlužník na pohledávku uhradí peněžní částku po zániku této smlouvy, pokud je toto plnění přímým následkem činnosti příkazníka dle této smlouvy a rovněž v případě, kdy dlužník na pohledávku uhradí peněžní částku na základě mimosoudního řešení sporu iniciovaného příkazníkem, nebo právním zástupcem zmocněným příkazníkem.

Článek II.

Odměna

2.1 Odměna za činnost příkazníka podle této smlouvy (dále jen "odměna") je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem . % z vymáhané částky, tj. z částky, kterou dlužník z titulu pohledávky či jejího příslušenství za trvání této smlouvy příkazci uhradí, nebo měl uhradit a nastaly skutečnosti uvedené v čl. 2. 2. této smlouvy. Odměnu si je příkazník oprávněn ponechat a to na základě jednostranného zápočtu. Nevymůže-li příkazník ničeho, odměna na základě této smlouvy mu nenáleží, a to s výjimkou skutečností uvedených v čl. 2.2 této smlouvy.

2.2 Odměna přísluší příkazníkovi i v těchto případech:

a) odmítnul-li klient podat prostřednictvím příkazníka návrh na výkon rozhodnutí, a bylo-li pravomocně ve věci rozhodnuto a dlužník neuhradil dluh v rozhodnutí stanovené době

b) byl-li žalobní návrh vzat zpět dle požadavku klienta

c) byl-li návrh na výkon rozhodnutí vzat zpět dle požadavku klienta

d) bylo-li uhrazeno přímo klientovi, a to kdykoliv po uzavření této smlouvy

e) postoupil-li klient pohledávku

f) bylo-li exekučně vymáháno a exekutor zaslal dlužnou částku na účet klienta

g) bylo-li změněno právní zastoupení klientem

h) odstoupil-li klient od této smlouvy

ch) vypověděl-li klient tuto smlouvu

i) bylo-li vymoženo a uhrazeno

2.3 K odměně příkazníka se nadále připočítají veškeré náklady, které příkazník vynaložil při plnění svého závazku z této smlouvy vyplývajícího, zejména náklady na soudní poplatek, náklady nalézacího řízení, náklady exekučního řízení, náklady na veřejné listiny, náklady na zpracování znaleckých posudků, včetně nákladů právního zastoupení a další obdobné náklady, a to i v případě, že nebyly soudem jako náklady řízení uznány.

2.4 Jestliže dlužník plní z pohledávky příkazníkovi, je ten po uhrazení celé pohledávky povinen provést vyúčtování uhrazených částek a své odměny. Vyúčtování je příkazník povinen zaslat příkazci elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a uvést v něm specifikaci úhrad a odměnu příkazníka. V případě, že je pohledávka hrazena postupně, je příkazník povinen provádět vyúčtování uhrazených částek nejpozději ke konci měsíce následujícího po uhrazení těchto částek. Daňový doklad bude vystaven příkazci a zaslán na jeho výzvu.

2.5 Pokud bude vymožená částka hrazena přímo na účet, nebo k rukám příkazce, je tento povinen o tom příkazníka informovat a ve lhůtě 5 dnů od přijetí vymožené částky mu uhradit část příslušející na jeho odměnu.

2.6 Vymožená částka se použije postupně k uspokojení těchto nároků stran této smlouvy:

1) odměna příkazníka dle tohoto článku včetně profinancovaných nákladů řízení

2) pohledávka příkazníka očištěná o odměnu příkazce dle předcházejícího bodu

Článek III.

Doba trvání smlouvy

3.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Článek IV.

Odstoupení od smlouvy

4.1 Od této smlouvy může příkazník odstoupit, poruší-li příkazce některou povinnost stanovenou mu čl. I. a dále i v případě, že po zpracování komplexní právní analýzy ve smyslu ustanovení čl. I odst. 1.2 této smlouvy zjistí příkazník, že pohledávka příkazce bude vymahatelná, nebo dobytná pouze s nepřiměřenými náklady, nebo vůbec. Toto však může příkazník učinit pouze do 30 dnů od obdržení komplexní právní analýzy a svoje odstoupení musí příkazci písemně zdůvodnit.

4.2 Od této smlouvy může příkazce odstoupit, poruší-li příkazník některou povinnost stanovenou mu čl. I zvlášť hrubým způsobem.

4.3 Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující doručeno druhé straně.

4.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, je příkazník povinen ve stejné lhůtě vrátit příkazci veškeré listiny uvedené v článku I.

4.5 Odstoupením od smlouvy nezaniká právo příkazníka na odměnu dle čl. II.

4.6 Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady spojené s odstoupením.

Článek V.

Smluvní pokuta

5.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení příkazce s úhradou odměny, k níž je podle článku II, odst. 2.1 až 2.5 povinen, povinnost příkazce zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5.2 Smluvní pokuta je splatná 5 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru doručena druhé straně.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

6.1 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.


V . dne .


............................                                                ..............................................

 Příkazce                                                                     Příkazník