Dohoda o předběžném posouzení č. 20140502XX

uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


Smluvní strany

Název společnosti / jméno, příjmení:

Sídlo společnosti / bydliště:

IČ / rodné číslo:

za společnost jedná:

číslo bankovního účtu:

email:

mob:

(dále jen "klient")

a

K & P LEGAL SERVICES, s.r.o.

sídlo: Vídeňská 255/42, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 019 55 799

číslo bankovního účtu: 2700461413 / 2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79841

(dále jen "K & P" nebo "poskytovatel")

I.

1.1. K & P se specializuje na financování soudních, rozhodčích či jiných zákonem upravených řízení, k vymáhání oprávněných nároků klienta. Za tímto účelem K & P provádí kompletní posouzení předkládaných podkladů pro případné spory, tak aby vyhodnotil jejich dobytnost a rozhodl o jejich přijetí či nepřijetí k financování.

1.2. Smluvní vztah mezi K & P a klientem se řídí smluvními obchodními podmínkami uveřejněnými na webových stránkách http://www.financovanisoudnichsporu.cz/predbezna-pravni-analyza/smluvni-obchodni-podminky (dále jen "webové stránky poskytovatele" a které jsou nedílnou součástí této dohody (dále jen "SOP") a obě strany k nim tímto přistupují.

II.

2.1. Touto dohodou o předběžném posouzení dává klient najevo, že má vážný zájem o zpracování předběžné analýzy sporu s cílem uzavřít smlouvu o financování soudního či obdobného sporu a to formou příkazní smlouvy.

2.2. Tato dohoda je uzavřena okamžikem uhrazení jednorázového poplatku ve stanovené výši 4% z částky předmětného sporu (nejméně však 400,- Kč) pokladnou nebo na účet č. 2700461413 / 2010 pod v. s. 20140502XX, a to ve lhůtě do 5 dnů od podpisu této smlouvy.

III.

3.1. K&P se zavazuje, že ve lhůtě 14ti dnů od podpisu této dohody a úhrady poplatku, bude klienta informovat o výsledku předběžné analýzy předloženého sporu a o rozhodnutí zda bude spor k financování přijat, nebo odmítnut.

3.2. V případě přijetí případu k financování připraví K & P příkazní smlouvu, jejíž znění je uveřejněno na webových stránkách poskytovatele, kdy navrhne odměnu za svou činnost dle ceníku poskytovatele.

3.3. Klient může návrh příkazní smlouvy kdykoliv odmítnout, a to až do jejího uzavření. Neuzavře-li klient a poskytovatel příkazní smlouvu do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy, má se za to, že návrh byl odmítnut.

3.4. V případě odmítnutí financování soudního sporu klientem, nebo poskytovatelem, vrátí K & P klientovi část zaplaceného poplatku ve výši 50 %, dle pravidel uvedených v čl. II odst. 2.2. písm. b) SOP

IV.

4.1. Předmětem financování soudního sporu je tato pohledávka:

celková částka:

splatnost faktury/dluhu:

jméno (název) dlužníka:

Bydliště (sídlo) dlužníka:

datum narození (IČ) dlužníka:

důvod vzniku dluhu:


Datum:

__________________________                                                        __________________________

K & P LEGAL SERVICES, s.r.o.                                                                    klient

poskytovatel